Info for lagroller

Nedenfor har vi listet opp de fleste og typiske oppgaver som er aktuelle i løpet av sesongen! Fordelingen av oppgavene mellom rollene/vervene, er kun veiledende. En naturlig del av sesongforberedelsene er at lagleder og hovedtrener gjennomgår lista med oppgaver sammen med de øvrige ansvarlige på laget/trinnet. Det er viktig å bli enige om arbeidsfordelingen før sesongen starter! Det er heller ikke sikkert at laget har behov for alle de foreslåtte oppgavene. All erfaring tilsier at man bør engasjere foreldrene i størst mulig grad. Rollene Hovedlagleder og Hovedtrener er obligatorisk for alle lag/trinn. Laglederrollen kan deles mellom flere personer. En person må alltid fungere som hovedlagleder. Trenerrollen kan deles mellom flere, men en person må alltid fungere som hovedtrener.

Lagleder
Lagleder er lagets administrative leder. Denne/disse har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Typiske oppgaver er:

– Lagets kontaktperson med klubben og foreldrene på laget.
– Møteplikt på klubbens lagledermøter
– Utarbeide en årsplan (innbefatter sportslige og sosiale aktiviteter)
– Ansvarlig for informasjon til spillere/foreldre
– Redaktør for lagets informasjonskanaler
– Økonomiansvarlig med dialog med klubbkontor
– Arrangementsansvarlig for lagets hjemmekamper, herav: arbeide med omberamming av kamper, skaffe dommere til hjemmekamper der krets ikke stiller, fylle ut kamprapport i FIKS før kamper, skademeldinger, oppdatere LIVE rapport gjennom FIKS.
– Påmelding til cuper og avtale treningskamper, sammen med hovedtrener.
– Organisere transport til bortekamper
– Ajourføre medlemsliste i Spond sammen med klubbkontoret.
– Følge opp spillere som ikke betaler treningsavgift sammen med klubbkontoret.
– Arrangere minst ett foreldre-møte pr. år sammen med hovedtrener
– Turleder for reiser m/overnatting
– Ta initiativ til sosiale arrangementer (årsavslutninger etc)
– Samle foreldregruppa til felles møter ved behov

Dugnadsansvarlig
Organisere dugnadsfolk til klubbens fellesdugnader (Ullevål, cuper, kiosk etc.)
– Motta oversikt fra klubbens dugnadsansvarlig og kioskansvarlig for alle dugnader laget skal stille med for klubben
– Avklare med foreldregruppa/spillere om hvem som skal dekke inn de ulike dugnadsvakter laget er satt opp til.
– Alle dugnadsvakter skal dekkes opp.
– Føre opp kontaktinformasjon på den som skal dekke hver dugnadsvakt laget er satt opp på
– Oversende oversikt til dugnadsansvarlig og kioskansvarlig
– Følge opp at de som er satt opp på en dugnadsvakt aktivt bekrefter at de stiller på vakten. Hvis slik bekreftelse uteblir selv etter gjentagende purringer så må dugnadsansvarlig sørge for at en erstatter føres opp på vakten.
– Oversende eventuelle endringer på oppsatte dugnadsvakter når endring/bytter meldes fra foreldre/spillere.
– Organisere egne lagsdugnader
– Lagets dugnadsansvarlig må forholde seg til klubbens dugnadsansvarlig og kioskansvarlig på dette området .

Lagets materialforvalter
Ansvaret for lagets fellesutstyr, dvs. drakter, baller, kjegler, medisinkoffert etc. Påse at nødvendig utstyr er tilgjengelig for laget til kamper og treninger Samordne anskaffelse av utstyr til laget, i samarbeid med klubbens materialforvalter. Supplere med manglende utstyr og medisinsaker (tape, isposer etc..) ved behov. Dele ut nye drakter til laget og samle inn drakter når materialforvalter ber om det. Alt utlevert utstyr skal leveres inn etter henvendelse fra klubbens materialforvalter. Lagets materialforvalter må forholde seg til klubbens materialforvalter på dette området.
Viktige momenter vedr. lagutstyr:
– Klubbens materialforvalter sender ut en e-post til alle lagene i januar/februar vedr. bestilling av nytt utstyr for kommende sesong.
– Drakter byttes ikke hvert år, men kun ved behov.
– Lagene har selv ansvar for lagets utstyr, det deles ikke ut nye baller/vester/trenerutstyr hvert eneste år.
– Vinterballer skal kun benyttes i vintersesongen, sommerballer kun om sommeren (over ca 6 grader).
– Lagene har ansvar for å holde oversikt over drakter og få levert tilbake drakter når spillere slutter.
– Spillere som ikke har levert utstyr tilbake får ikke godkjent overgang til ny klubb.

Trenerrollen
Treneren har ansvaret for planlegging og gjennomføring av treningsarbeidet. Det hele skal følge de sportslige retningslinjer som til en hver tid måtte gjelde i Bøler IF Fotball. Dette er beskrevet i den Blå Boka. For å skolere trenere avholder Bøler IF Fotball med jevne mellom trenerkurs enten alene eller i samarbeid med fotballkretsen og/eller andre klubber. Retningslinjene for trenerkurs får trenerne ved å kontakte klubbens sportslige leder, samt følge med på NFF Oslo sin kurskalender. Trenerne melder seg på digitalt gjennom sin profil hos Norges Idrettsforbund.
For trenere på kontrakt er rollebeskrivelse og ansvar beskrevet i trenerkontrakt førende for utøvelse av rollen. For trenere uten kontrakt med klubben på de ulike trinn er det under beskrevet typiske oppgaver og ansvar for trenerapparatet. Se ellers klubbens til enhver tid gjeldene sportsplan (Blå Boka) for mer informasjon rundt klubbens føringer og regler knyttet til det sportslige.

Hovedtrener
Trinnets kontaktperson med sportslig leder og trenerkoordinatorer. Deltar i utforming av årsplan og lager treningsplaner (år-måned-uke-tema). Ansvarlig for laguttak sammen med andre trenere. Leder treninger på feltet. Hovedansvar kampledelse for minst ett lag på trinnet. Arrangere spillermøter (minst 2 per år). Føre treningsdagbok for oppmøte. Følge alle retningslinjer gitt av klubbens trenerkoordinator/sportslige leder. Delta i alle klubbens trenerforum-samlinger. Oppfølging av enkeltspilleres sportslige utvikling og sammen med sportslig ledere nominere til Sonetrening med NFF Oslo. Ta kontakt med årsklassene over/under, vedr. evt. hospitering og sørge for at dette fungerer som det skal. Ta nødvendige trenerkurs for å være faglig oppdatert.

Hjelpetrener/Assistent
Delta på treningene og følge den planen som hovedtrener til enhver tid legger opp til. Kan ha hovedansvar for kampledelse for et eget lag på trinnet. Delta i klubbens trenerforum.

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen