Den Blå Boka er en praktisk veileder for alle i Bøler IF Fotball. Målet med boka er å gjøre det enkelt å lykkes som trener i klubben. Alle trenere samtykker med klubbens retningslinjer når de tar på seg treneroppgaven. Den Blå Boka er Bøler IF Fotballs Sportsplan og vårt styrende dokument. Alle lag i klubben, uansett alder, er underlagt de samme regler og prinsipper. 

Alle spilleregler, banestørrelser og andre relevante opplysninger finnes ikke i denne veilederen. Dette finnes på NFF sine nettsider. Klubben vår retter seg etter de regler som settes av NFF. 

Innhold: 

 1. Identitet 
 2. Bølerspilleren 
 3. Bølertreneren 
 4. Bølerdommeren 
 5. Bølerforelderen 
 6. Sosiale mål 
 7. Sportslige mål 
 8. Treningsøktene 
 9. Pedagogisk tilnærming (implisitt læring) 
 10. Gult kort – Lille sportsplan
 11. Lagsformel og gjennomføring av kamper 
 12. Cupformel 
 13. Hospitering og differensiering 
 14. Barnefotballen 
 15. Ungdomsfotball 
 16. Seniorfotball 
 17. Keeperklubben 
 18. Klubben som sjef 

1. Identitet 

Bøler IF Fotball ønsker å bygge en klubbkultur og en identitet. krever Alle spillere som deltar i obligatoriske kamper skal være iført klubbens drakt: strømper, shorts og drakt. Drakten skal kun brukes på kamper. Som en del av denne identitetsbyggingen ønsker klubben at spillere deltar på treninger med lik overdel, men ikke kampdrakt. Alle trenere skal ha på seg klubbens farger og logo på alle kamper som representanter for klubben. 

Klubbens identitet skal også omhandle gode holdninger på og utenfor banen. Bøler IF Fotball skal ha et godt rykte og gode relasjoner med andre klubber og deres representanter. Vi følger Fair Play, Trenervett og Foreldrevett reglene som ligger ute på Bøler Fotball og NFFs hjemmesider. Vi er stolte av å være Bøler Fotball. 

2. Bølerspilleren 

Bølerspilleren er en spiller som er trygg med ball, med god pasningsfot og hurtige bevegelser. Bølerspilleren er en blid og positiv person med selvtillit til å forsøke seg på nye utfordringer. Bølerspilleren vil støtte opp om lagkamerater med ros og positive kommentarer. Bølerspilleren skal få lov til å prøve, feile, lære og til slutt lykkes. Vi ønsker at Bølerspilleren føler at fotball er gøy, uansett alder og nivå. I barnefotballen fokuseres det aldri på resultater, men på individuell utvikling og læring. Bølerspilleren har fastsatte læringsmål hvert år, helt opp til ungdomsfotballen. Disse tar klubben og deres trenere ansvar for at etterleves gjennom god oppfølging og tilrettelagte treninger. Bølerspilleren skal føle mestring og utfordring i både trening og kamp og skal bli lagt merke til av treneren gjennom konstruktive/positive tilbakemeldinger og coaching. Bølerspilleren skal alltid kunne prate med sin trener om hvordan han eller hun kan bli en bedre spiller. Klubben forplikter seg til å gi gode individuelle utviklingsmuligheter gjennom gode treninger, hospitering og andre klubbstyrte arrangementer. 

3. Bølertreneren 

Bølertreneren er; engasjert, positiv, sosial, utadvendt, pedagogisk og har gode samarbeidsevner. Bølertreneren skal ha relevant trenerutdannelse, eller påbegynt denne i løpet av det første året av trenergjerningen. NFFs Grasrottrener er et minimum. Klubben forplikter seg til å melde på sine trenere på kurs og dekke disse kostnadene. Interne kurs og temakvelder gis også. Vandelsattest er vist frem til klubben og dermed er treneren godkjent for å kunne lede aktivitet rettet mot barn og ungdom. Bølertreneren er klubbens representanter og skal gi et godt inntrykk av klubben under trening og kamp. Klubbens rykte og renommé avhenger av en god oppførsel når treneren representerer klubben. Alle spillere skal føle seg trygge, ha selvtillit til å forsøke på ulike momenter i spillet og være inkludert i gruppen. . Dette har treneren ansvar for at etterleves. Målet er at alle spillere skal være aktive i klubben lengst mulig og med best mulig tilbud. Treneren skal sørge for at fotball er gøy. Bøler Fotball har ingen toleranse for trenere som oppfører seg truende og som skaper dårlig stemning under trening og kamp. Dersom slikt forekommer vil treneren få en skriftlig advarsel. Ved neste overtredelse kan treneren miste retten til å lede lag fra Bøler Fotball i kamp og i ytterste konsekvens kan treneren måtte fratre trenerrollen 

4. Bølerdommeren 

Vår klubb skal rekruttere og utvikle nye dommere. Det tilbys derfor hvert år obligatorisk dommerkurs for våre ungdomsspillere. Disse vil bidra som klubbdommere og dømme de yngre lagenes kamper, samt under klubbens egne turneringer. 

5. Bølerforelderen 

Heier på hele laget og ikke på enkeltspillere! 

Bølerforelderen gir aldri instrukser til sitt eget barn, eller andres barn når aktiviteten pågår. Dette er trenerens ansvar. Bølerforelderen gir positive tilbakemeldinger til andre barn enn sitt eget etter kamp eller trening. Dette for å skape positive rammer rundt laget og for å bygge opp selvtillit hos enkeltspilleren. Bøler forelderen engasjerer seg rundt laget ved å ta på seg frivillige roller på eget initiativ og gjerne spontant. 

FORELDREFRI SONE: Alle foreldre står på motsatt side av laget under kamper slik at spillere og trenere får gode arbeidsforhold med å lede laget. 

Bølerforelderen tar ansvar for å inkludere andre foreldre inn i gruppen. Ingen skal stå alene for å se på barnet sitt spille. Alle foreldre deltar på dugnader og stiller opp rundt laget der det er behov. Bølerforelderen tar på seg verv som lagleder og bidrar til at driften av laget blir så god som mulig. 

Bøler Fotball aksepterer ikke foreldre som instruerer sine barn under trening og kamp. I slike tilfeller blir foreldre konfrontert med at det kun er trenere som har anledning til dette. Dersom dette ikke imøtekommes kan foreldre bli vist bort fra feltet eller banen med en minimumsavstand på 50 meter. Ved gjentakende hendelser kan barnet og foreldre bli nektet deltakelse i klubbens aktivitet. Dette gjør vi av hensyn til barnet og for å respektere trenernes arbeid. 

Foreldre skal fungere som kampverter for å bistå trenere og lagledere. En kampvert skal sørge for at eget og motstanderlaget har en god opplevelse under kamp. Kampverten skal forsøke å ta tak i utfordringer blant foreldre eller ledere før de eskalerer. Dette for å skape trygge og gode rammer for tilskuere, spillere, dommer og trenere. Alle lag får utdelt kampvert vester av klubben. 

6. Sosiale mål 

I vår klubb skal alle være velkommen til å bli med på aktiviteten. Det eneste som kreves er å betale kontingent og treningsavgift. 

Vår klubb skal ta vare på alle, uansett bakgrunn og ferdigheter. Voksenpersoner i og rundt laget har et ansvar for å få alle til å føle seg trygge og føle tilhørighet i gruppen. Dette gjelder både spillerne og deres foreldre. Vår klubb skal bidra til å skape et godt nærmiljø og med trygge rammer. 

7. Sportslige mål 

De sportslige målene blir beskrevet i detalj i våre «GULE kort» for hvert alderstrinn. Det er alltid enkeltspilleren som står i fokus og med det mener vi; spillerens individuelle ferdigheter sett i sammenheng med relasjonelle valg med medspillere. Spillerne skal få det tilbudet de ønsker gjennom deltakelse på lagets treninger og kamper, sammen med tilleggs tilbud fra klubben. De mest ivrige skal få god oppfølging og et tilpasset aktivitetsnivå. De som ikke er fullt så ivrige får muligheten til å delta på kun det obligatoriske rundt laget. Deltakelse på en trening og en kamp pr. uke er et minimum. Dette for å kunne få en forutsigbarhet rundt laget og for å være sikre på at årskullet kan stille lag. Alle, uansett ferdighet, skal føle at de stadig mestrer og behersker nye sider ved fotballen. Tilpassing og differensiert trening er et av virkemidlene for å oppnå dette. Det overordnede for alle i Bøler IF Fotball er at det skal være gøy og at man skal glede seg til å møte opp på trening og til kamp. 

8. Treningsøktene 

En trening skal bestå av tre deler. En teknisk oppvarmingsøvelse med ball, en hoveddel og spill. På trening skal alle praktisere smålagspill. Dette for å sørge for at alle spillere får flest mulig ballberøringer. Når laget spiller kamper mot andre klubber øver man inn roller, men under øktene er det momentene i spillet som er viktig. For å kunne utføre riktige valg til fordel for seg selv og eget lag må man øve mye. Med smålagspill får spilleren best forutsetninger for å oppnå disse målene. Treneren skal sørge for god ro og orden på treningene. Differensiering og oppfølging av spillere på alle nivåer er avgjørende for om spillerne opplever: Mestring – Utfordring – Utvikling – Glede. Alle skal bli sett! Alle skal med! 

9. Pedagogisk tilnærming 

Vi i Bøler IF Fotball ønsker at våre spillere selv skal se hvilke valg og muligheter som finnes ute på banen. Dette gjøres ved å benytte oss av spørrende coaching. Treneren skal stille spørsmål som; Hvilke valg har du nå? Hva gjør du etter at du har sentret ballen dit? Hvor er det lurer å plassere seg for enklest å kunne motta ballen? «Det er lov å gjøre feil, men det er aldri greit å ikke forsøke.» Våre trenere skal bruke få ord og visualisere mye. 

10. Gult kort – lille sportsplan

Hvert årstrinn får sin egen lille sportsplan i form av ett «Gult kort», som supplerer «Den Blå Boka». Denne deles ut til alle foreldre og omhandler; Treningstid, antall treningsdager, hva de skal lære det inneværende år, sosiale mål, cup deltakelser og seriespill. 

Vi i Bøler IF Fotball praktiserer «5 øktsplan» og dette står også beskrevet på lagets gule kort. «5 øktsplanen» er ferdige treningsøkter klubben gir til alderstrinnene for at de sportslige målene skal oppfylles. Disse utformes sammen med lagets trenere. Det skal være øvelser som spillerne kjenner godt og som vil gi de en trygghetsfølelse under øktene. På den måten vil hovedfokus være utførelse av de tekniske momentene i selve øvelsen. 

11. Lagsformel og gjennomføring av kamper 

For at alle spillere skal få mest mulig spilletid har klubben en anbefalt grense for antall spillere pr. lag i kamper. 3’er lag: 5 spillere 5’er lag: 8 spillere 7’er lag: 10 spillere 9’er lag: 12 spillere 11’er lag: 15 spillere Dersom det er problematisk med å få antall spillere pr. lag til å gå opp i forhold til størrelsen på alderstrinnet, vil klubben anbefale å benytte seg av hospitanter fra alderstrinnet under. Alle spillere skal få tilnærmet lik spilletid i 3’er, 5’ er og 7’ er fotball. Alle lag skal være like jevne og tilnærmet på samme nivå med hverandre. 

Spillerne skal forsøke seg på forskjellige posisjoner på banen. Det skal aldri utføres tvang når det gjelder plassering på banen, men trenere bør motivere spillerne til å forsøke noe nytt. I 3’er, 5’ er og 7’ er fotballen skal det blandes med spillere fra skolene Nøklevann og Bøler. Dette for å bygge bånd i hele nærmiljøet og skape relasjoner mellom foreldregruppene. 

Rene klasselag er ikke tillatt i Bøler IF Fotball. I 7’ er fotball bør et av lagene være et såkalt mestringslag dersom antall spillere tillater det. Dette laget meldes enten opp i øverste nivå inndeling, eller i en aldersklasse over. Denne vurderingen tas i samarbeid med sportslig ledelse i klubben. Mestringslaget bør være et ekstra kamptilbud for de aller ivrigste og disse spillerne skal også være med å forsterke de øvrige lagene. Et viktig poeng er også å sørge for at det sosiale ivaretas i årskullet. En toppet gruppe som kun tenker på seg selv skal ikke forekomme. I 9’ er fotball kan minst et av lagene være et såkalt mestringslag og meldes enten opp i øverste nivåinndeling, eller i en årsklasse over. Trenerne kan selv foreta sine egne vurderinger rundt eget lags antatte nivå i forkant av ny sesong. Klubben bistår gjerne i disse vurderingene. I 9’er har gruppen kommet seg opp i «ungdomsfotballen». Det er i denne årsklassen viktig å finne et kamptilbud som er hensiktsmessig i forhold til spillerens individuelle nivå. Dette for at mestringsfølelsen skal bli så god som mulig. Det er som oftest tre eller fire divisjoner innen 9’er fotball. I 11’ er fotball deles det opp i differensierte lag med mulighet for rotasjon. Lag meldes opp i nivå etter vurdering av trener i samråd med sportslig ledelse i klubben. 

12. Cupformel 

3’er lag 5-6 år anbefales deltakelse i cuper i Oslo området. 5’er lag 6-8 år anbefales deltakelse i cuper i Oslo området. 5’er lag 9-10 år anbefales deltakelse i cuper på Østlandet. 7’er lag 11-12 år anbefales deltakelse i cuper i Norge med en kjørelengde innenfor 2 timer. Det er også tillatt å reise utenlands i Norden. 9’er lag 13 år kan delta på utenlands cup i Norden. 11’er lag 13-15 år kan delta på utenlands cup i Norden, men også andre steder i Europa med godkjennelse fra klubb. 11’er lag 16-19 år kan delta i cup i hele Nord-Europa, samt treningsleir, med godkjennelse fra klubben. Kriteriet for utenlandsreiser er at tilbudet er mulig for alle spillere å kunne delta på økonomisk. Turen finansieres i hovedsak med dugnadsarbeid og med en lavest egenandel som mulig. Klubben ber lagene finne et fornuftig aktivitetsnivå. 

13. Hospitering og differensiering 

Bøler IF Fotball skal sørge for gode relasjoner mellom alle lag på tvers av årstrinn. Et av tiltakene for å få dette til er å tilby spillere hospitering til alderstrinnet over. Hospitering skal alltid være lystbetont og alle som har lyst skal få muligheten til å prøve seg på alderstrinnet over. Klubben ber alle årstrinn om å benytte seg av systematisk hospitering enn å etablere såkalte ivriglag, ettersom disse kan påvirke øvrige lag i egen aldersklasse. De øvrige lagene i årgangen skal alltid prioriteres. Ivriglaget er kun ment som et ekstratilbud og skal ikke ha hovedprioritet når kamper kolliderer. Vi prioriterer alltid i følgende rekkefølge når det gjelder hospitering: I barnefotball skal spillere aldri være alene på hospitering, men sammen med minst en lagkamerat. 

Hospitering skal meldes inn til klubbens spillerutvikler og de aktuelle trenerne. Spillerens foreldre skal alltid være informert og avgjør om spilleren får lov til å hospitere eller ikke. En trener kan ikke nekte en spiller å hospitere hos et eldre lag dersom klubben, spilleren og foreldre ønsker dette. Det Spiller Klubben Laget bør helst ikke gå ut over eget lags kamper i det årstrinnet spilleren tilhører, men dersom det er til klubbens beste vil dette alltid veie tyngst. Et eksempel er viktige kamper der resultat spiller en rolle. I 7’er fotball gjelder som regel de samme retningslinjene som i 5’er fotball. Hospitering skal også være et tilbud for de mest ivrige og som ønsker et ekstra tilbud og mer trening. Hospitering kan også finne sted i kamper som et differensiert tilbud. I ungdomsfotballen skal det også hospiteres. Spillere kan hospitere med det laget som er mest hensiktsmessig i forhold til fotball- og fysisk nivå. Bøler IF Fotball ønsker at alle treningsøkter differensieres. Med differensiering menes at gruppene deles opp i ulike treningsgrupper med forskjellige ferdighetsnivåer. Dette gjøres slik at alle spillere får et tilpasset tilbud med tanke på individuell utfordring og mestring. Det er også viktig at treningsgruppene endres fortløpende ettersom spillerne utvikler seg . Vi ønsker med hospitering og differensiering at flest mulig spillere spiller fotball lengst mulig. Alle spillere på forskjellige ferdighetsnivåer skal få tilbud om en tilpasset treningshverdag. Det skal være like gøy å spille fotball uansett hvilken treningsgruppe man tilhører. Alle årstrinn trener samtidig og det er kun når treningen starter at gruppene dannes. I forkant, under drikkepauser og etter treningen er alle samlet. 

14. Barnefotballen 

Barnefotballen i Bøler IF Fotball starter det året spilleren starter på skolen. Dette vil i praksis si det året spilleren fyller 6 år. Tilbudet starter allerede i mai måned og det avvikles en trening pr. uke. Klubben stiller med trenere de første månedene sammen med de foreldre som ønsker å bli trenere. På sommeren er denne aldersgruppen for første gang med på klubbens fotballskole første og siste uken av skoleferien. Når barna starter på skolen vil foreldretrenere ta over ansvaret. I startfasen vil disse nye trenerne ta første skritt i trenerutdannelsen. Alderstrinnet deltar i minst en cup og arrangerer treningskamper mot andre lag det første året som spiller i klubben. I det andre året deltar man i seriespill og i 2 cuper som klubben dekker. Klubben anbefaler en eller to treninger i uken. For øvrige lag som spiller 3’er og 5’er fotball, anbefaler vi 2 treninger pr. uke i tillegg til kamp. Klubben dekker deltakelse i 2 cuper. For 7’er lag anbefaler klubben minst to treninger pr. uke i tillegg til kamp. Klubben dekker deltakelse i 2 cuper. Overordnet mål i barnefotballen er å skape positive opplevelser og gode, nye relasjoner, på tvers av skoler, slik at de blir i idretten så lenge som mulig. 

15. Ungdomsfotballen 

Bøler IF Fotball tar ungdomsfotballen på alvor. Vi som klubb setter grensen for ungdomsfotball fra 13 år og oppover. At mange ungdommer spiller fotball er godt forebyggende arbeid og en viktig del av å bygge sunne verdier i nærmiljøet. Klubben vil tilpasse tilbudet slik at de som ønsker å bli så gode som mulig skal få det tilbudet som skal til for å nå de individuelle målene sine. De som bare vil ha fotball som en hobby og en artig fritidssyssel skal få muligheten til det. Vi skal stille lag i alle årstrinn på både gutte- og jentesiden. Bøler IF Fotball stiller med hovedtrenere til ungdomsfotballen med erfaring fra slikt arbeid og med kompetanse og relevant utdanning. 

16. Seniorfotballen 

Vårt mål er å ha seniorlag på herre- og damesiden med flest mulig spillere utviklet i egen klubb. Klubben ønsker at seniorlagene skal ligge høyest mulig i divisjonssystemet, slik at yngre spillere har som mål å spille på klubbens seniorlag når de blir gamle nok til det. Spillerne i seniorfotballen skal være forbilder for klubbens yngre. De skal delta på aktiviteter hos de yngre lagene i klubben. Dette for å bygge relasjoner, men også for å øke interessen for klubbens seniorlag. «Det er gøy å se de store spille fotball når man kjenner de fra før av.» Trener skal på lik linje med andre trenere i klubben opptre som klubbens representant under trening og kamp med god oppførsel på sidelinja. Trenerne på seniorlagene skal delta i klubbens trenerforum og bidra til å heve kompetansen til andre trenere i klubben. 

17. Keeperklubben 

Bøler IF Fotball skal ha egne keepertreninger på tvers av årstrinn. Klubben har en dedikert keepertrener som sørger for god keeperutvikling internt i klubben. Øvelser som læres på disse øktene skal i tillegg brukes på lagets treninger og på egentreninger. Alle trenere i klubben skal sette seg inn i keepertreningen vi tilbyr og overføre dette til sine økter med eget lag. Egne samlinger for trenere finner sted årlig. Hvert årstrinn skal ha minst en keeper som holder et godt nivå. Klubben tilbyr dessuten keepertrening under fotballskolen i sommerferien. 

18. Klubben som sjef 

I Bøler Fotball skal alle lag og trenere lede aktiviteten etter de retningslinjer som legges av klubben. I vår klubb er klubben alltid viktigst. Sportslig ledelse og styret vil alltid legge en strategi der hele klubben ivaretas best mulig. Alle trenere og lag skal tenke på hva som er best for klubben og alle årstrinn. I praksis vil dette bety å frigi spillere for hospitering oppover i alder dersom dette gir spilleren sportslig utfordring, men også for å støtte lag der man av ulike årsaker har utfordringer med å stille lag i enkeltkamper. Bøler Fotball er en samlet enhet der alle lag og trenere støtter hverandre til klubbens beste. 

19. Roller 

Styret i Bøler fotball er klubbens øverste organ og setter retningslinjene for aktivitet og drift. Sportslig leder organiserer aktiviteten både på og utenfor banen og setter rammene for Bøler IF Fotball. Alle rammer som settes vedtas av klubbens styre. Sportslig leder tildeler treningstid og sørger for at det utvikles gode trenere i klubben. Sportslig leder rapporterer direkte til styret. Trener- og spillerutvikler sørger for at det praktiske ute på treningsfelt og kamparenaen holder god kvalitet. Denne personen hjelper til og støtter trenerne slik at spillerutviklingen blir så god som mulig. Utvikling av enkeltspillere og lag henger sammen og dette jobbes det med hver eneste uke. Trener- og spillerutvikler jobber tett sammen med Sportslig leder. 

20. Spilleroverganger 

Bøler IF Fotball vil fra tid til annen få spørsmål fra andre klubber om å få lov til å kontakte våre spillere for å tilby de en plass i sin klubb. Dette er noe enkelte klubber gjør for å bygge gode lag. Bøler IF Fotball vil tillate kontakt med andre klubber, men det skal gå gjennom klubben. Et møte med aktuell klubb, sammen med enten sportslig leder eller spillerutvikler avholdes. Dersom klubber tar direkte kontakt med spillere og deres foreldre uten samtykke fra klubben, er dette et brudd på reglementet og vil føre til bøter fra klubbens krets. Det er viktig at foreldre og spillere varsler klubben dersom dette forekommer. Alle klubber skal sende Bøler IF Fotball en skriftlig henvendelse før det innledes noen form for dialog. Øvrige overganger behandles etter NFFs regler og rutiner. 

Bøler IF Fotball skal være en klubb for alle og for hele nærmiljøet!