Info for foreldre

Hva innebærer det å ha barn med i fotballen?

Å være med i idrett skal være positivt og utviklende. Barna får venner og utvikler sportslige ferdigheter. Som foresatt er du ditt barns viktigste støttespiller ved at du motiverer til å gå på treningene, stille opp på kamper og turneringer, og hjelper til slik at barnet møter opp i god tid. Hvis ditt barn ikke kan komme er det viktig at du sier fra til trener eller lagleder god tid i forkant. Dette er spesielt viktig når det er kamp.

Innmelding
Klubben bruker Spond som medlems- og faktureringssystem.
Innmeldinger kan gjøres her: https://club.spond.com/landing/signup/bolerif

Utmelding av spiller
Medlemmet plikter selv å aktivt gi beskjed skriftlig for å foreta en gyldig utmelding. Beskjed om utmelding sendes med e-post, uansett idrett, til: post@bolerif.no

Du vil få en bekreftelse i e-post når utmelding er OK (etter sjekk av eventuelle utestående fakturaer).

Frivillig innsats.
Trenerne og lagledere i fotballen er ofte foreldre til barn i klubben. De bruker fritiden sin på å gi et tilbud til andres barn. Hadde det ikke vært for disse frivillige ville vi ikke hatt et tilbud om barnefotball i Bøler. Vi er veldig takknemlige for alle de frivillige som hver eneste uke stiller opp og gjør det mulig å drive klubben vår! Som foresatt er det viktig at du støtter trenerne og laglederne i klubben. Spør gjerne hva du kan gjøre for å bidra!  Dersom trinnet til ditt barn skal delta på Cup som innebærer reise, er det nødvendig å planlegge dette ordentlig. Dette kan innebære å tjene penger i forkant, skaffe overnatting, mat, rengjøring, transport osv. Når en rekke oppgaver skal løses må vi som er foresatte stille opp på dette. Ditt engasjement behøves, det er hyggelig å være en del av støtteapparatet, og det gjør jobben for trenere og lagledere lettere!

Mangfold av kulturer og språk
I Bøler IF har vi barn og ungdommer fra mange land. Det er viktig at vi tar godt imot alle, blir kjent med hverandre og inkluderer hverandre, slik at alle i klubben føler seg godt mottatt og som en del av klubben.

Å dømme på løkka
Dommerne på Haraløkka er klubbens egen ungdom. For å bli klubbdommer må ungdommene gjennom et eget opplæringsopplegg. Å være klubbdommer kan være god ledertrening. Som foresatte er det viktig at vi støtter disse ungdommene og respekterer deres avgjørelser, også når vi kanskje er uenige. Roping til dommere fra sidelinja må ikke forekomme. Er du uenig med dommeren forventer klubben at du holder det for deg selv.

Det er ikke gratis å drive en stor klubb 
Det koster å drive tilbudet på Haraløkka. Kostnadene i klubben er primært rettet mot drift av banene, klubbhuset, kjøp av sportslig utstyr, lønn, dommerhonorar og deltagelse på cuper.  Det er pga disse kostnadene at det må betales en avgift til klubben. Dersom du ikke betaler for ditt / dine barn, kan barna heller ikke delta i fotballen. Har du problemer med å betale avgiften kan du selv kontakte trener, lagleder eller klubbsekretær som vil undersøke hvordan dette kan løses. I Bøler fotball ønsker vi at ingen barn skal stå utenfor pga stram familieøkonomi.

Dugnadsarbeid
Alle foresatte har ansvar for å delta på dugnader. For å finansiere klubbens drift arrangerer vi dugnader. I fotballsammenheng er dugnad en innsats hvor foresatte i klubben gjør et stykke arbeid for å tjene penger til klubben. Det kan f.eks. være å stå vakt på Ullevål stadion, hjelpe til på våre egne cuper, stå i kiosken på Haraløkka, varetelling, kakelotteri, rydde søppel, og annet. Inntektene går til klubben.  Hvis du er tildelt en dugnadsvakt er det viktig at du stiller opp. Om du ikke gjør det, mister klubben inntekten. Dersom mange ikke stiller opp, risikerer Bøler fotball å miste et betydelig inntektsgrunnlag ved at vi ikke lengre blir tildelt dugnadsarbeid, så som f.eks. vaktene på Ullevål stadion. Et slikt tap av inntekt vil føre til høyere foreldrebetaling pr barn. Hvis du ikke kan stille opp er du ansvarlig for å skaffe vikar. Du må også si fra om dette til den som koordinerer dugnaden.

Hovedregler for dugnader
•Alle medlemmer av Bøler Fotball er forpliktet å stille på de dugnader som de blir utpekt til fra klubben. For medlemmer under 18 år, skal en foresatt stille i deres sted på dugnadsvaktene.
•Alle dugnadsvakter for Bøler Fotball skal utføres av en voksen person over 18 år, hvis dette ikke eksplisitt er kommunisert unntak for spesielle vakter.
•Det er ingen «kvantumsrabatt» for flere barn i klubben, verken på samme trinn eller på forskjellige trinn.
•Selv om klubben ikke oppmuntrer til det, er det tillatt at andre enn den som er satt opp på vakten stiller, så lenge den som stiller tilfredsstiller kravene til alder. Ved bytte skal dugnadsansvarlig informeres.
•Klubben stiller ikke noen «pool» av vakter tilgjengelig for frikjøp. Ved ønske om frikjøp for en vakt, må den som er satt opp på vakten selv sørge for erstatter.
 
Fritak for dugnadsvakter
•Styremedlemmer har fritak for dugnadsvakter i regi av Bøler fotball
•Medlemmer av kioskgruppen har fritak for dugnadsvakter i regi av Bøler fotball
•Hovedtrenere for et trinn/lag har man fritak for dugnadsvakter i regi av Bøler fotball.
•Er man hjelpetrener for et trinn/lag har man fritak for dugnadsvakter for eget lag/trinn, men ikke for andre lag/trinn der man har barn.
•Lagledere har fritak for dugnadsvakter for eget lag/trinn, men ikke for andre lag/trinn der man har barn. Hvis et trinn/lag har delegert laglederansvaret på mange personer så gis det totalt sett kun fritak samlet sett tilsvarende vakter for 2 barn på det aktuelle trinnet. Dette deles da mellom laglederne.
•Medlemmer i arrangementskomiteer for cuper arrangert av Bøler fotball har fritak for dugnadsvakter for det trinn man representerer i denne komité.
•Andre administrative eller sportslige roller i klubben som medfører en viss arbeidsmengde kan også medføre fritak for dugnader.  Eksempler er Sportslig leder, Dugnadsansvarlig og Økonomiansvarlig. Dette bestemmes av Styret.

Våre kunstgressbaner
Vi håper at enda flere barn vil begynne i fotball fremover som følge av vårt anlegg med to kunstgressbaner. Det er kommunen som eier banene og som drifter de. Fra 1. november til 1. april har klubben vinterdrift av banene, etter avtale med kommunen. Vi som brukere må også ta godt vare på anlegget og ikke forsøple. Vi rydder selv opp etter oss!

Årlig møte 
Du er velkommen på fotballens årsmøte. Dette arrangeres hvert år, og vanligvis i begynnelsen av februar. På møtet legges gruppestyrets regnskap og aktiviteter for foregående år frem, samt plan og budsjett for kommende år. Styret i fotballen velges på møtet. For at du skal ha stemmerett må du være betalende medlem i klubben. Dette koster 200 kr pr. år. Vi ønsker deltagelse og engasjement fra foresatte. Meld deg inn!

Avvikende betalingsordninger i Bøler Fotball
Bøler Fotball (herved kalt klubben) har følgende nivåer: Barn 3er, Barn 5er, Ungdom 7er, Ungdom 9er, Ungdom 11er, Senior 7er, Senior 11er, Senior 7er Kvinner Veteran.

Klubben har medlemskontingent og treningsavgift, herved kalt (avgiften), som spilleren må betale, for å spille i klubben. Avgiften blir beregnet ut ifra kalenderåret.
Klubben utvikler nå en ny rutine, for avvikende betaling, det vil da bli lettere for klubben å ta avgjørelse på hva spilleren skal betale. Alle som skal spille, alle trenere og dommere i klubben, må betale medlemsavgiften til klubben.  

Medlemsavgiften må betales grunnet forsikring. 

Forsikring av barn 0-12 år
Gjensidige Forsikring er fra 1. januar 2015 Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner på Barneidrettsforsikringen. Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år. Barneidrettsforsikringen er nå innlemmet i Skadetelefonen og vilkår- og ytelser er forbedret. Med dette som utgangspunkt er aldersgruppen 0-12 år tatt ut av Fotballforsikringen (fra 1. mars 2015). Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.

Lagsforsikring 13-19 år
Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring. Spillere må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Lagsforsikring senior
Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring. Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong. Faktura for lagsforsikring for påmeldt lag senior blir sendt klubbene via e-post fra NFF i mars måned. Betalingsfrist for lagsforsikring senior er 14 dager. Betales forsikringspremien innen fristen vil spillerne på det aktuelle laget være forsikret med virkning fra 1. mars 2015. Dersom lagforsikringen ikke betales innen betalingsfristen innebærer dette at ingen av spillerne er forsikret, verken på trening eller i kamp. Spillere uten gyldig forsikring har ikke tilgang til Skadetelefonen og vil ikke kunne benytte forsikringen ved skade.

Trener, leder og dommer
Alle klubbens aktive registrerte (i FIKS) trenere, ledere og dommere er dekket av grunnforsikringen Avgiften må betales før sesongstart, for at spilleren skal representere klubben i kamp.

Ny policy:
Ny spiller som blir registrert i klubben før betalingsfristen for avgiften har forfalt, må betale full avgift.
Ny spiller som blir registrert i klubben før 30.juni, må betale full treningsavgift.
Ny spiller som blir registrert i klubben etter 1.juli, må betale halv treningsavgift.
Ny spiller som blir registrert etter 1.oktober, slipper treningsavgiften, men må betale medlemsavgiften.

Har spiller ikke betalt avgiften til klubben, ved overgang til en annen klubb, vil ikke overgangsskjema bli underskrevet/ godkjent. Spilleren vil heller ikke bli overført til ny klubb i FIKS. Spesielle/ særskilte tilfeller skal styrebehandles. Uansett grunn, vil ikke medlemsavgiften til Bøler IF bli refundert.

Ny rutine ved oppstart av nye årsklasser i Bøler Fotball.
Når klubben starter opp nye årsklasser i klubben, har styre bestemt at treningsavgiften tilbakeholdes til neste års avgift kommer. Dette på grunn av mange barn som starter og så slutter. Klubbens medlemsavgift må derimot betales, men altså ikke treningsavgiften til fotballgruppa. Medlemsavgiften for Barn ligger pr. 2020 på Kr.300,- for personer under 18 år og gjelder fra mars til mars. Påfølgende år blir det seriespill, og da får de som står på laglisten tilsendt treningsavgiften.

Går du og tenker på noe? 
Har du synspunkter på noe som kunne vært gjort annerledes? Vil du engasjere deg i fotballen? Det er behov for flere foresatte som kan ta i et tak i klubben. Ta kontakt med klubben på epost: fotball@bolerif.no

Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider.

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen