Medlemsmøte om Fotball VM i Qatar – avlyst

Medlemsmøte om Fotball VM i Qatar – avlyst

Møtet er avlyst på grunn av for få påmeldte. Det vil ikke være et stort nok grunnlag for å fatte en beslutning på vegne av majoriteten av klubbens medlemmer. Klubben vil derfor støtte seg til forbundsstyrets innstilling.

Det innkalles til medlemsmøte i Bøler IF den 3. juni klokken 19.00. Møtet vil enten foregå utendørs etter gjeldende smittevernregler, eller digitalt. Avgjørelsen tas på bakgrunn av antall påmeldte.

Alle betalende medlemmer kan stille og personlig fremmøte er en forutsetning.

Den 20 juni arrangerer NFF ekstraordinært forbundsting for å ta stilling til en eventuell boikott av fotball VM i Qatar. NFF har også satt ned et utvalg som har jobbet med saken. De har levert en rapport som vi ber våre medlemmer om å sette seg inn i. Den kan du lese her.

I medlemsmøtet skal Bøler IF ta stilling til:

  1. Hva er klubbens standpunkt og vi foretar avstemming.
  2. Avklaring om oppnevnelse av delegat til NFFs forbundsting.

Styret i Bøler IF foreslår tre alternativ for klubbens standpunkt. De to første er sammenfallende med forslagene fra Qatar-utvalgets (heretter utvalget) flertall og mindretall.

  1. Støtte forbundsstyrets innstilling om ikke å boikotte:

Forbundsstyret støtter ikke forslaget om boikott av VM 2022. Forbundsstyret ber tinget å stemme mot boikott og slutte seg til de tiltak som er beskrevet i saksfremlegget.

Utvalget fremmer enstemmig 26 konkrete tiltak i sin rapport. Forbundsstyret slutter seg til tiltakene. I saksfremlegget presenteres utvalgets forslag til tiltak og hvordan NFF ser for seg gjennomføringen knyttet til hvert tiltak.

2. Foreslå at Norge boikotter VM 2022, som foreslått av utvalgets mindretall.

3. Støtte forbundsstyrets innstilling om ikke å boikotte, men foreslå konkrete endringer eller merknader til saksfremlegget.

Utvalgets forslag:

Utvalgets anbefaling rundt boikott

Flertallet i utvalget, bestående av 12 medlemmer, mener en boikott av VM ikke er det mest effektive virkemiddelet for å styrke menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i Qatar. En boikott vil heller ikke være det mest effektive virkemiddelet for å påvirke FIFA til å innføre varige endringer for å fremme økt respekt for menneskerettigheter. Dette synet er basert på gjennomgang av fakta, intervjuer og ekspertutredninger.

Flertallet legger til grunn at mens det er lite sannsynlig at en boikott vil bidra til varige endringer i hverken Qatar eller FIFA, er det risiko for at det vil medføre at norsk fotball mister innflytelsesmuligheter i en tid hvor internasjonal fotballs verdigrunnlag er under press.

Flertallet vektlegger internasjonale arbeidstakerorganisasjoner og menneskerettighetsorganisasjoner sine uttalelser om at videre dialog med tydelige krav er nødvendig for at reformene skal implementeres og komme alle migrantarbeiderne til gode.

Et mindretall i utvalget, bestående av 2 medlemmer, ønsker at forbundstinget vedtar en boikott av verdensmesterskapet om det foregår i Qatar. Dersom mesterskapet blir flyttet til et annet arrangørland hvor det ikke er dokumentert systematiske og grove menneskerettighetsbrudd vil Norge delta om vi kvalifiserer oss. Det er viktig at Norge ikke godtar at fotballen blir brukt til å legitimere brudd på menneskerettighetene, brudd på fotballens verdier og renvaske diktaturer.

Norsk fotball har et selvstendig ansvar for å stå opp for det som er rett. Det går en grense for hva norsk fotball kan være deltagende i. Mindretallet mener at det ikke har blitt gjennomført gode nok endringer hverken i Qatar eller FIFA til at det er moralsk forsvarlig å delta i mesterskapet om det foregår i Qatar. Vi mener det ikke er noe som tilsier at Qatar vil greie, eller er villige til, å gjennomføre gode nok endringer i landet til at vi mener det er greit å delta i VM i Qatar. Mindretallet mener det er tydelig at reformene som er vedtatt i Qatar ikke er gjennomført på bakken. Mindretallet er uenige med flertallet i at en boikott vil sette Norge på sidelinjen for endringer i FIFA. En boikott er det mest kraftfulle virkemidlet vi har og vil få stor internasjonal oppmerksomhet og kan være med på å kreve en ny standard for hva fotballen kan være med på i og utenfor FIFA.

Mindretallet mener at det er bekymringsfullt å oppleve at moralen i internasjonal fotball flyttes stegvis bort fra det som burde være våre standarder. Vi opplever at arbeidstakeres rettigheter er særdeles kritikkverdig, mens kapitalsterke aktører får sine interesser styrket. VM 2022 og Superligaen er eksempler på hendelser der penger og maktfulle personer får prege fotballen i altfor stor grad. Derfor er protestene mot VM 2022 et klart uttrykk for at nok er nok. Derfor er det nå viktig at Norge tar et tydelig standpunkt og setter agendaen i internasjonal fotballpolitikk fremover.

Hovedstyret

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen