Økonomistyring i Bøler IF Fotball

Bøler Fotballs økonomi er del av Bøler Idrettsforening og regnskapet revideres samlet av hovedstyret. Styret i Bøler Fotball har gjennom årsmøtevedtatt budsjett myndighet til å forvalte sin egenkapital og inntekter og kostnader innenfor budsjett. Styret anbefaler budsjett og regnskap overfor årlig møte i gruppen som gir innstilling til hovedstyrets årsmøte. Der fattes endelig vedtak for regnskap og budsjett. På bakgrunn av årsmøtes vedtak forvalter gruppestyret Bøler Fotballs økonomi gjennom året, alt skjer gjennom samme konto i Bøler IF. Det er ingen egne konti, klubben benytter prosjektregnskap, det er kun en mindre kontantkasse for veksel til kiosk.

Gruppens overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom

inntektsbringende tiltak og egenandeler.

Budsjettering

Det budsjetteres på kontonivå, tilsvarende som i regnskapet. Budsjettet skal baseres på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for alle kjente utgifter. Styret fremmer budsjettforslag til årlig møte i fotballgruppen som innstiller overfor klubbens årsmøte.

Regnskap

Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den

regnskapsperiode (år) der posten har oppstått, men ved større beløp kan det likevel foretas

avsetning/periodisering slik at bokføring skjer på «rett år». Klubben har styremedlem (økonomiansvarlig) som regnskapsfører som fører regnskapet for klubben. Styret får regnskapsrapporter kvartalsvis eller etter forespørsel fra styreleder. Regnskapsåret følger kalenderåret.

Dugnader

Ingen kan tvinges til å delta på dugnad. Vi henstiller allikevel sterkt medlemmer og foreldre om å stille

opp på dugnad, men anerkjenner at deltagelse må baseres på frivillighetsprinsippet. Dugnad er helt sentralt for vår virksomhet og dugnader som Ullevaal stadion, Norway Cup, Bøler Cup og kioskdriften på Haraløkka er kritisk for gruppas økonomi.

Kontanthåndtering

Kontantinntekter fra kiosksalg, loddsalg mv. skal alltid settes inn på klubbens konto og blir ført i prosjektregnskapet på det laget som har inntjeningen.

Lagskasse

All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap. Å bruke prosjektregnskap er en hensiktsmessig

løsning for å styre pengeflyten til de ulike lagene.

Det anbefales minst mulig kontanthåndtering og at bilag og utleggskjema sendes økonomiansvarlig raskt for utbetaling fra lagenes respektive konti i klubben.

Alle innsamlede midler skal overføres til klubbens konto merket «idrett, kull, lag» slik at dette settes på riktig lags konto i klubben. Det er ikke lov med private bankkonti til lagskasse, ei heller bruk av private vippsnummer. Ta kontakt med administrasjonen minst ei uke før innsamling/lotteri, så vil laget få et av klubbens vippsnummer til disponering for den valgte perioden.

Betaling av regninger

Gruppens inngående fakturaer attesteres av daglig leder før levering til økonomiansvarlig for anvisning og godkjenning.

Bilgodtgjørelse og reiseregning

Trenere, lagledere, styremedlemmer eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til kjøring i

forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før

godtgjørelsen utbetales.

Økonomisk ansvar

NIFs basislovnorm sier følgende: «For avdelinger og gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse». Dette innebærer blant annet at det bare er Bøler Idrettsforenings hovedstyre som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter.

BØLER IDRETTSFORENING

post@bolerif.no
Postboks 4 – Bøler
0620 OSLO

Nettside design idé:
Eskil Hallan Sigolsen